Algemene Voorwaarden

1Eurohosting heeft de volgende Algemene Voorwaarden opgesteld:

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen 1Eurohosting en Opdrachtgever op grond waarvan 1Eurohosting een dienst levert. Dienst: de specifieke dienst die 1Eurohosting met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst. Eindapparatuur: de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van 1Eurohosting die dient als het aansluitpunt, met behulp waarvan de dienst aan Opdrachtgever wordt geboden. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van 1Eurohosting.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 1Eurohosting en een opdrachtgever waarop 1Eurohosting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 1Eurohosting, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1Eurohosting en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van 1Eurohosting zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door 1Eurohosting gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 1Eurohosting is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op enig eventueel ondergeschikte punt) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 1Eurohosting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 1Eurohosting anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 1Eurohosting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst
1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen 1Eurohosting en Opdrachtgever eerst tot stand: * vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen( indien dit verlangd wordt), of; * vanaf de datum dat 1Eurohosting de aanvraag van een dienst van Opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; * vanaf het moment dat 1Eurohosting met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. De Opdrachtgever verklaart dat hij/zij de bevoegdheid heeft de bestelling te plaatsen en daarmee akkoord gaat met dze algemene voorwaarden.
3. 1Eurohosting kan te allen tijde een bewijsstuk verlangen, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever. In beginsel verklaard de aanvrager/opdrachtgever meerderjarig en/of handelingsbevoegd te zijn bij het tot stand komen van de Overeenkomst. 1Eurohosting draagt geen verantwoording over het feit of opdrachtgever handelingsbevoegd is.

Artikel 5 Domeinnaam
1. Opdrachtgever dient te beschikken over minimaal één domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden. 1Eurohosting kan te allen tijde een bewijsstuk verlangen, waaruit de registratie van de domeinnaam blijkt.
2. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting tegen elke aansprakelijkheid jegens derde(n) terzake van (het gebruik van) één of meerdere domeinnamen namens of door Opdrachtgever.

Artikel 6 Leveren van de Dienst
1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 1Eurohosting zo spoedig mogelijk de Dienst leveren. 1Eurohosting houdt daarbij rekening met redelijke wensen van opdrachtgever. De door 1Eurohosting opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever zal aanwijzingen van 1Eurohosting betreffende de levering van de Dienst opvolgen.
3. 1Eurohosting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 1Eurohosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 1Eurohosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Dienst, tijdig aan 1Eurohosting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 1Eurohosting zijn verstrekt, heeft 1Eurohosting het recht de (op)levering van de Dienst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. 1Eurohosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 1Eurohosting is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 1Eurohosting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de voorgaande fase heeft betaald.
8. Indien door 1Eurohosting of door 1Eurohosting ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 9. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 Gebruik van identificatiegegevens
1. 1Eurohosting zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik 1Eurohosting terstond hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan 1Eurohosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3. Indien blijkt dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en schadeplichtig jegens 1Eurohosting.

Artikel 8 Gebruik van de Dienst
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren of aan derden al dan niet tegen vergoeding in gebruik te geven, tenzij anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. Opdrachtgever zal de door 1Eurohosting gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de daarbij behorende Eindapparatuur in acht nemen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan 1Eurohosting of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.

Artikel 9 Gebruik van netwerken
1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van 1Eurohosting. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
2. Van 1Eurohosting kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
3. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van 1Eurohosting, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
5. Indien naar het redelijk oordeel van 1Eurohosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van 1Eurohosting en/of van de dienstverlening aan klanten van 1Eurohosting zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan 1Eurohosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van 1Eurohosting, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

Artikel 10 Dataverkeer van Opdrachtgever
1. Indien blijkt dat op de website van Opdrachtgever informatie wordt aangeboden waarmee inbreuk gemaakt wordt of kan worden gemaakt op de rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is 1Eurohosting gerechtigd, zonder aankondiging of overleg met de Opdrachtgever, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van 1Eurohosting verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de website op een systeem van 1Eurohosting staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te ververwijderen.
2. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting tegen elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van of in opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 11 Ongelimiteerd Dataverkeer voor websitehosting (shared hosting)
1. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door 1Eurohosting wordt gehost (shared hosting). Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van een streamingdienst of een download website tenzij anders overeengekomen met 1Eurohosting.

Artikel 12 Dienstverlening en onderhoud
1. 1Eurohosting zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
2. 1Eurohosting zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan 1Eurohosting.
4. 1Eurohosting zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.
5. 1Eurohosting garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke)Overeenkomst of in deze voorwaarden.
6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van 1Eurohosting, tenzij: * Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; * Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; * de storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

Artikel 13 Privacy
1. 1Eurohosting zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
2. Opdrachtgever verleent 1Eurohosting toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is 1Eurohosting gerechtigd die aanpassingen en aanvullingen toe te passen. De kosten daarvoor komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 1Eurohosting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 1Eurohosting Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 1Eurohosting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 15 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen 1Eurohosting en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer
1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever 1Eurohosting tegen elke aansprakelijkheid jegens derden in geval de gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften of verdragen in Nederland en/of van het land van uitvoer.

Artikel 17 Wijziging en verhuizing
1. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere op de website van 1Eurohosting door 1Eurohosting aangegeven wijze aan 1Eurohosting te worden medegedeeld.
2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk of op een andere op de website van 1Eurohosting door 1Eurohosting aangegeven wijze bij 1Eurohosting te worden aangevraagd. 1Eurohosting kan bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

Artikel 18 Wijziging in eigenschappen Dienst
1. 1Eurohosting is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.

Artikel 19 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 1Eurohosting, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, in Euro's.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien 1Eurohosting met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 1Eurohosting niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. 1Eurohosting is gerechtigd kostprijsstijgingen, ook wanneer deze voortvloeien uit de wet of door derden gehanteerde tarieven worden veroorzaakt, door te berekenen.
7. Indien sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is 1Eurohosting gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per kwartaal op de eerste dag van dat kwartaal de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits 1Eurohosting Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien 1Eurohosting de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is 1Eurohosting gerechtigd deze verlaging direct door te voeren.
8. Indien 1Eurohosting namens Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven is 1Eurohosting gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.
9. Bovendien mag 1Eurohosting het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 1Eurohosting, dat in redelijkheid niet van 1Eurohosting mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
10. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
11. Indien opdrachtgever de door 1Eurohosting kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief als bedoeld in lid 4 niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van 1Eurohosting genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
12. 1Eurohosting kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor door Opdrachtgever verzochte specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.
13. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan 1Eurohosting per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

Artikel 20 Betaling
1. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van 1Eurohosting aan Opdrachtgever dat de Dienst is opgeleverd.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door 1Eurohosting aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door 1Eurohosting is ontvangen.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken of wordt aangevraagd, Opdrachtgever verzoekt om surseance van betaling, op Opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, door Opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of over zijn goederen een bewind wordt uitgesproken zijn alle vorderingen van 1Eurohosting op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
5. 1Eurohosting heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een miniumum van € 40,--.
7. Indien 1Eurohosting hogere (incasso)kosten heeft gemaakt, komen deze eveneens ten laste van Opdrachtgever.
8. De administratie van 1Eurohosting levert volledig bewijs op tussen partijen, één en andere behoudens tegenbewijs.

Artikel 21 Financiële zekerheidstelling
1. Indien er twijfel bestaat of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft 1Eurohosting het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen.
2. Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid naar het oordeel van 1Eurohosting over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.
3. De wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door 1Eurohosting geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van 1Eurohosting totdat Opdrachtgever alle ook navolgende verplichtingen uit alle met 1Eurohosting gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, verhuren, te verpanden aan derden al dan niet om niet in gebruik te geven, noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 1Eurohosting terstond daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van 1Eurohosting aan te tonen dat aan de verplichting in dit lid is voldaan.
5. Voor het geval dat 1Eurohosting zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 1Eurohosting of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 1Eurohosting zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 23 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden cq. de geleverde Dienst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 1Eurohosting. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 1Eurohosting in staat is adequaat te reageren.

Artikel 24 Opzegging
1. Opzeggingen kunnen zowel per e-mail, online via de Customer Care als schriftelijk worden ingediend.
2. Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
3 Indien de Overeenkomst voor Domeinregistratie is aangegaan betreft dit voor onbepaalde tijd en kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen uiterlijk 1 Kalendermaand voor de vooraf vastgestelde prolongatiedatum. Domeinregistratie wordt op basis van een vast eenjarig dan wel meerderjarige basis geregistreerd, en daardoor is het nimmer mogelijk tussentijds op te zeggen.
4. Indien de Overeenkomst voor dedicated server hosting voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van het kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 1Eurohosting recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 1Eurohosting zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
6. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: * de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; * de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend; * de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; * de ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt; * de wederpartij in verzuim is. * indien de wet schuldsanering natuurlijke personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever heeft verzocht de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing te verklaren. * Opdrachtgever onder curatele of zijn goederen onder bewind zijn gesteld.
7. Voor consumenten/particulieren is sinds 1 december 2011 de Wet van Dam van kracht. Na het eerste jaarregistratie-contract is mogelijk per maand op te zeggen.

Artikel 25 Gevolgen van beëindiging In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
1. zal 1Eurohosting direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar op de voet van artikel 7 van deze voorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen;
2. zal 1Eurohosting één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door 1Eurohosting voor Opdrachtgever geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;
3. kan 1Eurohosting Opdrachtgever redelijke beëindigingskosten in rekening brengen;
4. zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

Artikel 26 Opschorting en ontbinding
1. 1Eurohosting behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, cq. de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: * Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. * na het sluiten van de overeenkomst 1Eurohosting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. * opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is 1Eurohosting bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 1Eurohosting op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 1Eurohosting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door 1Eurohosting gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.
5. 1Eurohosting behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien 1Eurohosting aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 1Eurohosting het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 28 Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Buiten de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen rust op 1Eurohosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding of vergoeding op gevolgschade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Hierin begrepen, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade, gevolgschade zoals schade door onderbrekingen of blokkeringen van toegang tot het systeem of internet bij 1Eurohosting of derden, een gebrek in de beveiliging van de door Opdrachtgever opgeslagen informatie, handelingen van andere Gebruikers van onze services of overige internetgebruikers, Inlogprocedures, Hosting en/of Emailaccounts. Hierin begrepen schade en gevolgschade veroorzaakt door derden verrichte en/of direct of indirect veroorzaakte frauduleuze, oneerlijke, criminele of kwaadaardige acties, smaad, laster, belediging, aantasting van eer of goede naam, inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, molest, gewapend conflict. Alsmede schade en/of gevolgschade door Burgeroorlog, Binnenlandse onlusten, Oproer en muiterij, Terrorisme en Atoomkernreactie.
2. Indien 1Eurohosting aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien 1Eurohosting aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot in het contractjaar daadwerkelijk door Opdrachtgever aan 1Eurohosting betaalde vergoedingen en het bedrag althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot maximaal twee keer het aan 1Eurohosting verschuldigde jaarbedrag. De aansprakelijkheid van 1Eurohosting voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,00 (Zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen naar één gebeurtenis wordt beperkt.
4. In afwijking van hetgeen onder
3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Aansprakelijkheid van 1Eurohosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever 1Eurohosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever 1Eurohosting een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en 1Eurohosting ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 1Eurohosting in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij 1Eurohosting meldt.

Artikel 29 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting tegen elke aansprakelijkheid jegens derden, welke aansprakelijkheid aan Opdrachtgever te wijten is, krachtens de wet of krachtens de in het verkeer of de maatschappij geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Opdrachtgever vrijwaart 1Eurohosting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan 1Eurohosting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door 1Eurohosting ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij 1Eurohosting of haar licentiegevers.

Artikel 30 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is jegens 1Eurohosting aansprakelijk voor alle schade die 1Eurohosting lijdt, welke schade een gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, terwijl Opdrachtgever voorts jegens 1Eurohosting aansprakelijk is voor schade welke krachtens de in het verkeer of maatschappij geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 31 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 32 Overmacht
1. 1Eurohosting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, de in het verkeer geldende of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 1Eurohosting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 1Eurohosting niet in staat is de verplichtingen na te komen. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van 1Eurohosting komen zijn een storing in de energieof materiaalaanvoer, transport-vertraging, een staking (werkstakingen in het bedrijf van 1Eurohosting worden daaronder begrepen), het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/ of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier.
3. 1Eurohosting kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden indien 1Eurohosting in verzuim is.
4. Voor zoveel 1Eurohosting ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 1Eurohosting gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Opdrachtgever is ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 33 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 1Eurohosting gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 1Eurohosting zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 1Eurohosting niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: * reeds bij de partij bekend was; * onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; * door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; * reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
4. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: * aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst; * aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; * aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
5. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

Artikel 34 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle door 1Eurohosting gemaakte stukken, tekst, tekeningen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software, enz. zijn en blijven eigendom van 1Eurohosting. 1Eurohosting behoudt ten aanzien daarvan alle rechten en bevoegdheden die de auteurswet haar toekent, onverminderd hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Alle door 1Eurohosting verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 1Eurohosting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. 1Eurohosting is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Terzake daarvan is 1Eurohosting aan de opdrachtgever geen enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 35 Overdracht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Eurohosting is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, te verhuren, al dan niet om niet in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te verzwaren.

Artikel 36 Niet-overname personeel
1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door 1Eurohosting, medewerkers van 1Eurohosting of van ondernemingen waarop 1Eurohosting ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 37 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van 1Eurohosting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 1Eurohosting het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 38 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen 1Eurohosting en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 39 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
2. 1Eurohosting heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
3. Indien 1Eurohosting de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal 1Eurohosting de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
4. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij 1Eurohosting meldt.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en 1Eurohosting zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 40 Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Internet Dienstverlening B.V.
handelend onder de naam/namen: 1Eurohosting, Webcreators Internet Services en B-SMARThosting.

Bezoekadres:
1Eurohosting
Teleport Towers
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
Nederland

Administratie:
Finance 1Eurohosting
Vondellaan 47
2332AA Leiden
Nederland

Bereikbaarheid:
Maandag t/m Vrijdag : 08:00 uur tot 21:00 uur
Zaterdag : 09:00 uur tot 17:00 uur
Zondag : 09:00 uur tot 17:00 uur
E-Mail : contact@1eurohosting.nl of via Ticket Service (Contact) op de website
KvK-nummer Amsterdam: 34190937
Btw-identificatienummer: NL821853478B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 41 Restitutie beleid (refund policy)
Als de klant niet 100% tevreden is met de aankoop dan kan de klant binnen 7 dagen na aankoop de bestelling annuleren en wordt het aankoopbedrag geretourneerd. Deze regeling geldt voor alles services alleen niet voor aankoop van domeinnamen.

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst
In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst kunt u raadplegen via deze link.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU
Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU, dien u ervan bewust te zijn dat 1Eurohosting niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kiest u er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan gaat u akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij 1Eurohosting.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties
Indien u via ons een of meerdere domeinnamen registreert of op uw naam laat stellen, zullen wij deze voor u vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing.

Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen u en die registry. U verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens u te sluiten en om namens u akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen u en een registry, kunnen wij de door u aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.